“cep telefonu krizi”

Ekonomik Kriz lüks cep telefonlarına ilgiyi azaltır

Küresel ekonomik krizin, di¤er sektörleri
oldu¤u gibi, iletiflim sektörünü de olumsuz etkilemeye
bafllad›. (daha&helliip;)

Yukar k