Ekonomik Kriz lüks cep telefonlarına ilgiyi azaltır

Küresel ekonomik krizin, di¤er sektörleri
oldu¤u gibi, iletiflim sektörünü de olumsuz etkilemeye
bafllad›. Ankara ‹letiflim Muhabirleri Toplulu¤u ile bir
araya gelen C5 Mobile Genel Müdürü Süha Çolako¤lu,
krizin etkileri hakk›nda dikkat çekici bilgiler verdi.
Çolako¤lu, krizle birlikte cep telefonu sat›fllar›n›n her geçen
ay azald›¤›n›, ocak ay› itibariyle sat›fllar›n yüzde 30-
35 aras›nda düfltü¤ünü belirtti. Krizin getirdi¤i ticari
daralma neticesinde, 14 bin cep telefonu bayisinden 4
binin kapanabilece¤i de vurgulad›. Vatandafl›n, ucuz
cep telefonuna yöneldi¤ine iflaret eden Çolako¤lu, krizin
cep telefonu sat›fllar› üzerindeki etkisini ‘Art›k
zenginler bile cep telefonu almakta çekingen davran›yor’
ifadeleriyle aç›klad›. Genel Müdür, lüks telefonlara olan
ilginin azalmas›na flu örne¤i verdi: “Daha önce, ortalama
400 Euro’ya cep telefonu sat›l›rken, krizle birlikte daha
alt seviyedeki 90 Euro’luk cep telefonlar› sat›lmaya
baflland›.” Süha Çolako¤lu, sektördeki daralmaya karfl›n,
2009’y› için umutlu konufltu. 3G’ye uyumlu cep telefonlar›
sat›fl›n›n yan› s›ra, vatandafl› do¤ru tarife, do¤ru müflteri ve
do¤ru cihazla buluflturarak krizi aflacaklar›n› kaydetti.

C5 Mobile Genel Müdürü Süha Çolako¤lu, Ankara
‹letiflim Muhabirleri Toplulu¤u ile bir araya geldi¤i
toplant›da, cep telefonu sektörü hakk›nda çarp›c›
bilgiler verdi. Müflterilerin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir