Kullanıcı Servisleri

Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomik Kriz lüks cep telefonlarına ilgiyi azaltır

Küresel ekonomik krizin, di¤er sektörleri
oldu¤u gibi, iletiflim sektörünü de olumsuz etkilemeye
bafllad›. Ankara ‹letiflim Muhabirleri Toplulu¤u ile bir
araya gelen C5 Mobile Genel Müdürü Süha Çolako¤lu,
krizin etkileri hakk›nda dikkat çekici bilgiler verdi.
Çolako¤lu, krizle birlikte cep telefonu sat›fllar›n›n her geçen
ay azald›¤›n›, ocak ay› itibariyle sat›fllar›n yüzde 30-
35 aras›nda düfltü¤ünü belirtti. Krizin getirdi¤i ticari
daralma neticesinde, 14 bin cep telefonu bayisinden 4
binin kapanabilece¤i de vurgulad›. Vatandafl›n, ucuz
cep telefonuna yöneldi¤ine iflaret eden Çolako¤lu, krizin
cep telefonu sat›fllar› üzerindeki etkisini ‘Art›k
zenginler bile cep telefonu almakta çekingen davran›yor’
ifadeleriyle aç›klad›. Genel Müdür, lüks telefonlara olan
ilginin azalmas›na flu örne¤i verdi: “Daha önce, ortalama
400 Euro’ya cep telefonu sat›l›rken, krizle birlikte daha
alt seviyedeki 90 Euro’luk cep telefonlar› sat›lmaya
baflland›.” Süha Çolako¤lu, sektördeki daralmaya karfl›n,
2009’y› için umutlu konufltu. 3G’ye uyumlu cep telefonlar
sat›fl›n›n yan› s›ra, vatandafl› do¤ru tarife, do¤ru müflteri ve
do¤ru cihazla buluflturarak krizi aflacaklar›n› kaydetti.

C5 Mobile Genel Müdürü Süha Çolako¤lu, Ankara
‹letiflim Muhabirleri Toplulu¤u ile bir araya geldi¤i
toplant›da, cep telefonu sektörü hakk›nda çarp›c›
bilgiler verdi. Müflterilerin

Diğer Kampanyalar

  • telefon faturasında üst limit uyarısı Artık cepte yüksek fatura sürprizi sona eriyor.Bildiğiniz gibi ay sonunda gelen yüksek faturalar herkesin en büyük şikayeti arasında yer alıyor.İşte bu beklenmedik fatura sürprizlerine son veren BT...
  • 3D Telefon Kapakları Telefon kapaklarını internetten uygun fiyatlara sipariş edebiliyorlar. Telefon firmaları da 3 boyutlu yazıcıda basılabilsin diye kapak tasarımlarını ücretsiz ve online olarak yayınlamaya başladı...
  • iphone Ekranında Açılışta itunes ve usb Kablosu Çıkıyor Cep telefonu piyasasının en önde gelen firması hiç şüphesiz ki oNlarca kişiye hizmet vermekte olan Apple şirketine ait iphone olmakla beraber söz konusu bu telefonu kullanmakta olan kişiler sahip o...
  • Avea Sözleşmeli İphone 5 Kampanyası İşte Avea'nın Apple İphone 5 kampanyası! 24 ve 36 aylık sözleşmeler dahilinde sahip olabileceğiniz iphone 5 için birçok seçenek sunan Avea Apple İphone 5 'in fiyatını 2.136 TL olarak belirledi.B...
  • Cep telefonu tarife karşılaştırma Artık Cep telefonu tarife karşılaştırma devri başlıyor!Bu tarife ile artık herkes tarife karşılaştırma işlemini birkaç dakika içinde yapabilecek.Ancak bu işlem şuan için sadece operatörlerin kendi ...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>